برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (1286)

4.5. روایی و پایایی پرسشنامه1214.5.3. روش آلفای کرونباخ ……1224.6. آنالیز و تجزیه و تحلیل داده ها1244.7. جمع بندی و نتیجه گیری1374.8. پیشنهادات و کارهای آینده138فهرست شکلهاشکل ‏1-1 معماری مبتنی بر عامل های هوشمند برای سیستم Read more…

پایان نامه ها

تحقیق b (1285)

v ?=v-Q^(-1) A_1^T (A_1 Q^(-1) A_1^T )^(-1) Avu ?=A_2^(-1) [?A_12 Q^(-1) A_1^T (A_1 Q^(-1) A_1^T)?^(-1) A_1-A_12 ]v راه حل جایگزین برای حل مسئلهی سازگارکردن دادهها، توسط معادلات (1- 7) و (1- 8)، به صورت نسبت Read more…

پایان نامه ها

منبع مقاله b (1284)

1-7- نوع و روش پژوهش131-8- محدوده مورد مطالعه131-8-1- محدوده مرکزی و تاریخی شهر اردبیل131-9- روش و ابزار گردآوری اطلاعات181-10-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و جامعه آماری و روش نمونه گیری 191-11- مفاهیم، تعاریف و واژه Read more…

پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (1282)

تعریف نظری و عملیاتی11فصل دوم : ادبیات تحقیقمقدمه14سیستمهای اطلاعاتی15معرفی انواع سیستمهای اطلاعاتی و سیستمهای اطلاعات مدیریت17سیر تحول کاربرد سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات19سیر تحول در نقش واحد سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات23سیر تحول Read more…

پایان نامه ها

منابع مقاله b (1281)

3-3- روش گرد آوری اطلاعات674-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها685-3- طراحی و تنظیم پرسشنامه‌ و نحوه مقیاس بندی681-5-3- سوال‌های پرسشنامه :682-5-3- رابطه سوالات پرسشنامه با سوالات تحقیق :693-5-3- نحوه مقیاس بندی :696-3- بررسی پایایی Read more…

پایان نامه ها

منابع تحقیق b (1280)

ضایعات مقادیری از یک کالای خاص و کالای مشتق شده از آن است که وارد سبد غذایی خانوار نمی شود. به عبارتی ضایعات تفاوت تولید بالقوه با مصرف بالفعل است. به تفسیری ضایعات کاستی بهره Read more…

پایان نامه ها

منبع تحقیق b (1277)

3-1-7-5-آماده?سازی محلول?ها533-1-7-6- آزمون گاز543-1-7-7- محاسبه پارامترهای هضم‌پذیری553-1-8- روش طیف‌سنجی مادون قرمزنزدیک انعکاسی(NIRS)563-1-8-1- تعیین شاخص‌های کیفیت با طیف‌ سنجی مادون قرمزنزدیک563-1-8-2- جست و جوی اتوماتیک فیلترها563-1-8-3- تعیین معادله‌رگرسیونی از فیلترهای انتخاب شده573-1-8-4- بررسی صحت معادلات‌کالیبراسیون(هم‌سنجی)573-2- تجزیه Read more…

پایان نامه ها

منابع تحقیق b (1275)

3-3- ابزار سنجش، پایایی و اعتبار653-4- روش اجرای پژوهش683-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات69فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها71مقدمه72 سایت منبع 4-1- بخش اول: آمار توصیفی724-1-1- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی724-2- بخش دوم: آمار Read more…